ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

   << STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

           INFORMATOR   SZKOLNY  2021/2022

                           SZKOŁY ŚREDNIE | Szkoły Branżowe  
Charakterystyka szkół | Potrzebne dokumenty | Warunki przyjęć I Terminarz I Mapka

          

Kierunki kształcenia

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 

1

 

TECHNIKUM w Dynowie ( cykl piecioletni )

 

zawód :

- technik  pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną; 

                               (mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych)  

- technik handlowiec  z innowacją  pedagogiczną;

                              ( nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków)

- technik informatyk  z innowacją  pedagogiczną;

                              (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)

- technik logistyk  z innowacją  pedagogiczną;  

                             ( obsługa ruchu  turystycznego)

 

 

 

 

1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

SZKOŁY BRANŻOWE

2

 

3 - letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

zawód:    

- mechanik pojazdów samochodowych

- sprzedawca

 

 

1 oddział

     

 

 

 

Technikum  (  cykl piecioletni ) po 8 klasie szkoły podstawowej

 druk wniosku do technikum ..pobierz..>> doc     pdf

 

  • - zawód: technik handlowiec z innowacją pedagogiczną (nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków).

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i przedsiębiorstwach handlowych, oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Program obejmuje  języki obce, edukację z zakresu obsługi ruchu turystycznego i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przyszły absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie marketingu, technik komputerowych, różnych form komunikowania się, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa i współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci mogą kontynuować dalszy proces kształcenia specjalistyczno - zawodowego w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych oraz w szkołach pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną;  (mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych).

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsługi pojazdów samochodowych, technik komputerowych oraz obsługi urządzeń diagnostycznych. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i firmach motoryzacyjnych, placówkach handlowych, salonach motoryzacyjnych i na innych stanowiskach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także kontynuować dalsze kształcenie w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych i szkołach policealnych -pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik informatyk z innowacją pedagogiczną (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)

  • - zawód: technik logistyk z innowacją pedagogiczną (obsługa ruchu  turystycznego)

 

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą , która daje  możliwość uzyskania   świadectwa   maturalnego   po  4 lub 5 latach nauki, przygotowanie zawodowe w zakresie informatycznym i ukierunkowanie na studia wyższe.  Po TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną i bez innowacji można kontynuować także naukę na dowolnym kierunku i typie studiów, w szkole policealnej lub podjąć pracę zawodową. Absolwenci tej szkoły są przygotowani do kontynuowania dalszego kształcenia się na studiach lub szkołach policealnych ale także mogą, z uwagi na ukierunkowanie zawodowe, podjąć pracę w swojej lub zbliżonej branży.

 

 

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

 

3 - letnia Szkoła Branżowa I Stopnia - po 8 klasie szkoły podstawowej

 druk wniosku do szkoły ..pobierz..>> doc     pdf

  • - zawód: mechanik pojazdów samochodowych 

  • - zawód: sprzedawca   

Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uzyskane wykształcenie daje możliwość ubiegania się

o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego lub o zatrudnienie zakładach branży mechanicznej i handlowej lub w firmach o zbliżonych profilach i działalności.

 

 

 

* Do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

* Wniosek do wybranej szkoły na druku pobranym w sekretariacie ZSzZ lub ze strony internetowej

    - druk do technikum lub SzB     ..pobierz..>> doc     pdf

* 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (wymiary 30x42 mm).

* Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wg informacji podanej przy składaniu podania).

* Świadectwo ukończenia  8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  

* Zaświadczenie o wynikach EGZAMINU 8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

* Dokumentacja medyczna ucznia (po przyjęciu do szkoły - dostarcza ją rodzic lub prawny opiekun).

 

 

 

 


1. Do TECHNIKUM  - przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej po spełnieniu
wstępnego warunku:

     - ocena zachowania  wyższa od poprawnej,

      - liczba punktów z EGZAMINU i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,  nformatyka) oraz  za osiągnięcia w konkursach,

        do wyczerpania limitu miejsc.

2.
Do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po
spełnieniu wstępnego warunku :

     - ocena zachowania  wyższa od nieodpowiedniej,

      - liczba punktów z EGZAMINU  i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, informatyka) oraz za  osiągnięcia w konkursach,

         do wyczerpania limitu miejsc.
 

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego

36-065 DYNÓW

ul Polna 3

tel. (16) 652-10-45

sekretariat  czynny od 7.3o - 15.3o
email:zsz1dynow@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl