ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

   << STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

           INFORMATOR   SZKOLNY  2022/2023

                           SZKOŁY ŚREDNIE | Szkoły Branżowe  
Charakterystyka szkół | Potrzebne dokumenty | Warunki przyjęć
I Szkolny regulamin I Mapka

          

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

 mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a  2a  3a

1TH,2TH,3THa

1TL,2TL,3TLa

1TPS,2TPS,3TPSa

1TI,2TI,3TIa

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

3b

3THb , 4TH

3TLb , 4TL

3TPSb , 4TPSb

3TIb 4TI

 

Kierunki kształcenia

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 

1

 

TECHNIKUM w Dynowie ( cykl piecioletni )

 

zawód :

- technik  pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną; 

                               (mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych)  

- technik handlowiec  z innowacją  pedagogiczną;

                              ( nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków)

- technik informatyk  z innowacją  pedagogiczną;

                                 (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)

- technik logistyk  z innowacją  pedagogiczną;  

                                            ( obsługa ruchu  turystycznego)

 

 

 

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

SZKOŁY BRANŻOWE

2

 

3 - letnia  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

zawód:    

- mechanik pojazdów samochodowych

- sprzedawca

 

 

1 oddział

     

 

 

 

Technikum  (  cykl piecioletni ) po 8 klasie szkoły podstawowej

 druk wniosku do technikum ..pobierz..>>doc     pdf

 

  • - zawód: technik handlowiec z innowacją pedagogiczną (nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków).

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i przedsiębiorstwach handlowych, oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Program obejmuje  języki obce, edukację z zakresu obsługi ruchu turystycznego i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przyszły absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie marketingu, technik komputerowych, różnych form komunikowania się, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa i współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci mogą kontynuować dalszy proces kształcenia specjalistyczno - zawodowego w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych oraz w szkołach pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną;  (mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych).

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsługi pojazdów samochodowych, technik komputerowych oraz obsługi urządzeń diagnostycznych. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i firmach motoryzacyjnych, placówkach handlowych, salonach motoryzacyjnych i na innych stanowiskach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także kontynuować dalsze kształcenie w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych i szkołach policealnych - pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik informatyk z innowacją pedagogiczną (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)

  • - zawód: technik logistyk z innowacją pedagogiczną (obsługa ruchu  turystycznego)

 

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą , która daje  możliwość uzyskania   świadectwa   maturalnego   po  4 lub 5 latach nauki, przygotowanie zawodowe w zakresie informatycznym i ukierunkowanie na studia wyższe.  Po TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną i bez innowacji można kontynuować także naukę na dowolnym kierunku i typie studiów, w szkole policealnej lub podjąć pracę zawodową. Absolwenci tej szkoły są przygotowani do kontynuowania dalszego kształcenia się na studiach lub szkołach policealnych ale także mogą, z uwagi na ukierunkowanie zawodowe, podjąć pracę w swojej lub zbliżonej branży.

 

 

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

 

3 - letnia  Branżowa Szkoła I Stopnia - po 8 klasie szkoły podstawowej

 druk wniosku do szkoły ..pobierz..>> doc     pdf

  • - zawód: mechanik pojazdów samochodowych 

  • - zawód: sprzedawca   

Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uzyskane wykształcenie daje możliwość ubiegania się

o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego lub o zatrudnienie zakładach branży mechanicznej i handlowej lub w firmach o zbliżonych profilach i działalności.

 

 

 

* Do Technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia

* Wniosek do wybranej szkoły na druku pobranym w sekretariacie ZSzZ lub ze strony internetowej

    - druk do technikum lub SzB     ..pobierz..>> doc     pdf

* 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (wymiary 30x42 mm).

* Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wg informacji podanej przy składaniu podania).

* Świadectwo ukończenia  8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  

* Zaświadczenie o wynikach EGZAMINU 8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

* Dokumentacja medyczna ucznia (po przyjęciu do szkoły - dostarcza ją rodzic lub prawny opiekun).

 

 

 


1. Do TECHNIKUM  - przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej po spełnieniu
wstępnego warunku:

     - ocena zachowania  wyższa od poprawnej,

      - liczba punktów z EGZAMINU i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,  informatyka) oraz  za osiągnięcia w

         konkursach, do wyczerpania limitu miejsc.

2.
Do  Branżowej Szkoły I Stopnia przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po
spełnieniu wstępnego warunku :

     - ocena zachowania  wyższa od nieodpowiedniej,

      - liczba punktów z EGZAMINU  i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, informatyka) oraz za  osiągnięcia w

        konkursach,   do wyczerpania limitu miejsc.
 

 

                                                   SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

 KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM I TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w DYNOWIE.

 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm., z 2021 r. poz. 4, Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1737), Rozporządzenia MEN z dnia 17.02.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421), Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniacego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, w województwie podkarpackim.

 § I

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupniającym na rok szkolny 2022/2023 okrla się następujące terminy:

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby    oddziów w obrębie trzech szkół składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 roku godz. 15:00 oraz w   postępowaniu uzupełniającym od dnia 02 sierpnia 2022r. do dnia 05 sierpnia 2022r.

  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się    tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 14 lipca 2022r. godz. 15:00.

 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych   pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez  przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub  prezydenta tych okoliczności do dnia 21 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 16 sierpnia 2022 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu    rekrutacyjnym w dniu 22 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 16 sierpnia 2022.

 5.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty – w postękiwaniu rekrutacyjnym od dnia 22 lipca   2022r. do dnia 28 lipca 2022r do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupniającym od dnia 17 sierpnia 2022r. do dnia 19 sierpnia 2022r. do godz. 15:00.

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 29 lipca 2022 r. do godz. 14:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 sierpnia 2022 do godz. 14:00.

 7. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 01 sierpnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22 sierpnia 2022 r.

 § II.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

                 * wynik przedstawiony w procentach z: - języka polskiego,- matematyki - mny się przez 0,35

                 * wynik przedstawiony w procentach z: - języka obcego nowożytnego - mny się przez 0,3

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2     pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawyPrawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny

    wyrażone w stopniu:

   1)        celucym                   - przyznaje się po 18 punktów

   2)        bardzo dobrym            - przyznaje się po 17 punktów

   3)        dobrym                       - przyznaje się po 14 punktów 

   4)        dostatecznym              - przyznaje się po 8 punktów

   5)        dopuszczającym          - przyznaje się po 2 punkty

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za:

  1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojedzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

            - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,

           - tyt finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów;

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojedzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu

         przedmiotowego przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3 punkty.

  3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 - 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub  

       inne podmioty dziające na terenie szkoły, na szczeblu:

           - międzynarodowym przyznaje się - 4 punkty,

      - krajowym przyznaje się              - 3 punkty,

      - wojedzkim przyznaje się        - 2 punkty,

      - powiatowym - przyznaje się       - 1 punkt.

 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punkw możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w   formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie    oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły     podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

      1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

         - celucym przyznaje się po               35 punktów,

- bardzo dobrym przyznaje się po       30 punktów,

- dobrym przyznaje się po                   25 punktów,

- dostatecznym przyznaje się po         15 punktów,

- dopuszczającym przyznaje się po     10 punktów;

 

     2) wybranego języka obcego nowożytnego, oceny wyrażonej w stopniu:

         - celucym przyznaje się po              30 punktów,

    - bardzo dobrym przyznaje się po        25 punktów,

    - dobrym przyznaje się po                    20 punktów,

    - dostatecznym przyznaje się po         10 punktów,

    - dopuszczający przyznaje się po          5 punktów,

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art.44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1,oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na       punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, oce z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa       w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin       ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru       spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

§ III.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi mliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje

      wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2:

* wielodzietność rodziny kandydata,

* niepnosprawność kandydata,

* niepnosprawność jednego z rodziców kandydata,

* niepnosprawność obojga rodziców kandydata,

* niepnosprawność rodzeństwa kandydata,

* samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

O przyjęciu do szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje postępowanie uzupełniające na podstawie wniosku uczniów i ich rodziców./..../

 

 

 

                       Adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

36-065 DYNÓW

ul Polna 3

tel. (16) 652-10-45

sekretariat  czynny od 7.3o - 15.3o
e-mail:zsz1dynow@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl