ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

        

<< STRONA GŁÓWNA

 

O SZKOLE

 

n

 

Historia  - początki

 

 

 

     Tutaj się zaczęło - szkoła przy Jana Pawła II  (ul.Świerczewskiego)

 

 

Historia ZSzZ datuje się od roku 1950, kiedy to powołano do życia Zasadniczą Szkołę Metalową w której  utworzono dwa kierunki: metalurgiczny i krawiecki. Siedzibą szkoły był odremontowany budynek   przedwojennego banku. W 1957 roku szkoła została rozwiązana przez władze oświatowe.  Edward Owski w roku 1963 podjął na nowo trud zorganizowania nowej szkoły. W pierwszym roku działalności istniały dwie  klasy : ślusarz mechanik i mechanik samochodowy. Zajęcia praktyczne odbywały się w urządzonej hali   gdzie produkowano wycieraczki pod nogi oraz uchwyty do odgromników.Baza była bardzo skromna bowiem szkoła mieściła się w budynku dzierżawionym od Banku Spółdzielczego w Dynowie.

Zmarł w marcu 1970 roku.

 

          

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\o szkole\Franciszek Kiszka - malutkie.jpg  1 września 1970 roku na stanowisko dyrektora powołano mgra Franciszka Kiszkę dotychczasowego nauczyciela matematyki.  Za jego kadencji w 1975 roku szkoła została przejęta przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych "Hydroinż" w Rzeszowie. Wtedy dokończono budowę warsztatów szkolnych i uruchomiono nowe specjalności kształcenia takie jak :mechanik maszyn budowlanych i cieśla.  W roku 1986 oddano do użytku internat dla młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej (przez kilka lat gościnnie przyjęto do zamieszkania uczniów LO). Od roku 1979 Zasadnicza Szkoła Budowlana w Dynowie staje się filią Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, a zarazem Przyzakładową Szkołą Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów

Zmarł w listopadzie 1988 roku.

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu 1988  roku  obowiązki dyrektora przejął nauczyciel  przedmiotów   zawodowych mgr Stanisław Tymowicz. Jeden rok szkolny-1988/89 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Przyzakładową Szkołą Zakładów Rolno-Przemysłowych "Igloopol-Fermstal" w Dynowie. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu od 1.09.1990 roku zostaje powołany Zespół Szkół Zawodowych Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\o szkole\internat 1986r..jpgw Dynowie, który tworzą: trzyletnia szkoła zasadnicza, pięcioletnie technikum mechaniczne, warsztaty  szkolne, internat (istnieje do roku 1997).

 

 

 

 

 

                                                                                                  W maju 1991 roku szkoła zostaje przeniesiona do zaadaptowanej części internatu.

 

Rok 1992 - oddanie do użytku Podstawowej Stacji Kontroli pojazdów

Rok 1996 - oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej (30x12), z widownią, zapleczem i dwoma siłowniami.

Rok 1999 - przejęcie szkoły przez Powiat Rzeszowski

Rok 2001 - oddanie do użytku nowej szkoły wraz z łącznikiem. 8 listopada 2001 r. nadanie szkole imienia: Kardynała Stefana  Wyszyńskiego

 

Rok 2006 - przygotowanie dokumentacji na przebudowę poddasza

 Rok 2007 - rozpoczęcie, w czasie wakacji, adaptacji poddasza na pracownie komputerowe, sale zajęć pozalekcyjnych i pomieszczenia administracyjne.

 

 

31.08.2007r. - Dyrektor Stanisław Tymowicz przeszedł na emeryturę po 38 latach pracy i 19 latach pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

                    Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2018\ca\his\EFS.jpg

 

         

 

 

 

 

         Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Halina Cygan, dotychczasowy wicedyrektor szkoły, po przeprowadzonym konkursie 7 sierpnia 2007 roku.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace rozpoczęła 1 września 1994 roku jako nauczycielka przedmiotów ogólnokształcących. Funkcję wicedyrektora sprawowała od roku 1999. Posiada tytuł magistra historii i studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, organizacji i zarządzania oraz inne.

 

2008 - Zostaje oddane do użytku poddasze, którego adaptacja rozpoczęła się w latach poprzednich, gdzie mieszczą się dwie pracownie komputerowe, pracownia

           multimedialna , cztery pomieszczenia administracyjne, część sanitarna i pomieszczenie techniczne.

2009 - W części klas lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych wymieniono zużyte wyposażenie  (krzesła , ławki ,biurka).

2010 - Przeprowadzono generalny remont sanitariatów w budynku dawnego internatu.

2011 - Przeprowadzono generalny remont stołówki-jadalni.

2012 - Zakup sprzętu i jego wymiana w klasach.

2013 -

2014 -

2015 - Odnowienie sal lekcyjnych, doposażenie w sprzęt.

2016 - Wymiana okien w budynku szkolnym.

2017 - Zakup sprzętu i jego wymiana w klasach.

2018 - Koncepcja na nowa Stacje Kontroli Pojazdów, wymiana okien w budynkach szkolnych, modernizacja pomieszczeń CKU

2019 - Budowa kompleksu nowych boisk sportowych. Remont generalny sanitariatów w Centrum Kształcenia Ustawiczne w ramach pozyskanych środków z CPR. Prace

          projektowe związane z  budowa nowej SKP.

2020 - Budowa nowej Stacji Kontroli Pojazdów

 

 

Trochę szczegółów

 

           Od roku 1990 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie zostaje włączona w powołany Zespół Szkół Zawodowych wraz z utworzonym 5-letnim Technikum Mechanicznym.

 

         W roku szkolnym 1991/1992 rozpoczyna się  nowa inwestycja w postaci sali gimnastycznej, której budowa została rozpoczęta z inicjatywy Dyrektora mgr Stanisława Tymowicza i dużego zaangażowania nauczyciela wychowania fizycznego mgr Franciszka Pilipa. Także dzięki przychylnemu stanowisku Kuratora Oświaty mgr inż. Piotra Idzikowskiego i inż. Tadeusza Makara - Kierownika Działu Inwestycji KO w Przemyślu, zostaje szkole przekazana nieodpłatnie stalowa konstrukcja hali. Od tego momentu zostają podjęte prace projektowe, a później budowa.

      1 września 1993r. naukę w ZSZ w Dynowie rozpoczyna 496 uczniów w dwunastu oddziałach i także w nowej specjalności, którą jest kierunek krawiecki

        W roku szkolnym 1994/95 naukę w ZSZ rozpoczyna 620 uczniów. Nauka odbywa się już na dwie pełne zmiany. W tym czasie wychodzi pierwszy numer "ELEMENCIKA" (szkolna gazetka). 

        5 marca 1996 roku odbywa się uroczystość oddania do użytku sali gimnastycznej, której wyposażenia i wystroju może pozazdrościć okolica. Pierwsza matura pisana jest już w nowym obiekcie - sali gimnastycznej.

    

         W roku 1997 rozpoczyna się budowa szkoły składającej się z:

-  części dydaktycznej z 6-cioma pracowniami przedmiotowymi,

-  kotłowni,

-  szatni i użytkowym poddaszem,

- łącznika z aulą i zapleczem pomocniczym (także dla niepełnosprawnych), która w grudniu 1998 roku jest widoczna jako okazała budowa, w stanie surowym z dachem

           W roku 1999/2000 do szkoły uczęszcza blisko 750 uczniów ucząc się w 22 oddziałach przez 5 dni w tygodniu na dwie zmiany. Kadrę pedagogiczną stanowi 53 nauczycieli teorii i zawodu oraz 18 pracowników administracji, obsługi szkoły, kuchni i warsztatów.  Pod koniec roku 1999 udaje się zakupić okna do nowego budynku dydaktycznego za środki Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 
23 lipca 2000 roku zostaje przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przetarg w celu wyłonienia generalnego wykonawcy łącznika i wykonania prac wykończeniowych na nowych obiektach szkolnych. Przetarg wygrało Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2018\ca\his\szk6.jpg

 

 

         Rok szkolny 2001/2002 - pierwszego września 2001 roku zaskoczyła wszystkich miła informacja, że od 3 września zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pięknym, okazałym budynku nowej szkoły.  Dotychczasowy budynek szkolny, sala gimnastyczna i nowy budynek dydaktyczny zostają połączone okazała przewiązką. 10 listopada 2001 r. w naszej szkole odbyła się okazała uroczystość nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Poświęcenia szkoły dokonał ks. Infułat dr Stanisław Zygarowicz przy udziale ks. Proboszcza dra Stanisława Janusza.

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2018\ca\his\swi1.jpg Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2018\ca\his\swi.jpg Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2018\ca\his\pt.jpg

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA

- Kardynał Stefan Wyszyński - Patron Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 
 

 

                               Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem.  Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora. Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W okresie powstania warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązekkapelana grupy "Kampinos" AK. W 1945 r. został rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. W 1948 r. ks. Biskup Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski. 14 II 1950 r. Prymas Wyszyński jako przedstawiciel Episkopatu podpisał "Porozumienie" z władzami państwowymi. 12 stycznia 1953 r. ks. Wyszyński został Kardynałem. Osiem miesięcy później (25 IX 1953r.) Kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach, gdzie został napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu. Dnia 26 października 1956 r. Kardynał Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę Ojciec Święty ogłosił (21 XI 1964 r.) Maryję Matką Kościoła. Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 

WSPOMNIENIE O STEFANIE WYSZYŃSKIM 
 

 

                               Janina Jurkiewiczowa - siostra Prymasa - tak wspomina atmosferę domu rodzinnego kardynała Stefana Wyszyńskiego:

"W rodzinie Wyszyńskich (...) ruch. Jest już córeczka Anastazja. W 1901r. przychodzi na świat Stefan (...). Kim będzie to dziecko - trudno zgadnąć. Na razie trzeba je karmić, ubierać, wychowywać. Niebawem rodzą się jeszcze dwie dziewczynki: Stasia i Janka (...).Dobrze pamiętam matkę: w pięknej, długiej, popielatej sukni i w słomkowym dużym kapeluszu, strojnym w kolorowe kwiaty, siedzi w kościele, tuż obok organów. Jej mąż gra i śpiewa na chwałę Bożą, a głos ma piękny, wysoki (...). W domu ciasno. Ojciec robi ściankę w kuchni i starsze dzieci mają pokój do nauki i zabawy (...). Jest rok 1907. Rodzi się drugi syn. Ma na imię Wacław (...). Rok 1910. Wiosna. Ojciec dowiaduje się o wolnej posadzie organisty w Andrzejewie (...). Matka boi się przeprowadzać. Ma 33 lata. Spodziewa się szóstego dziecka, ma złe przeczucia (...). Spełnia się przepowiednia matki. Umiera w Andrzejewie, mając 33 lata. Zostawia sześcioro dzieci. Przez cały rok sieroty są pod opieką służącej Ulisi. Najmłodsza Zosia umiera (...). W rok potem nasz ojciec nie mogąc sobie poradzić z pięciorgiem małych dzieci zmuszony jest ożenić się po raz drugi (...). Mijają dni i tygodnie. W 1912 r. Stefan pod opieką ojca wyjeżdża do Warszawy (...). Stefan kończy dwie klasy gimnazjum Górskiego w Warszawie. Wybucha pierwsza wojna światowa. Rodzina przeżywa nową klęskę. Budynek cudem zostaje zachowany od pożogi, jaka dotyka miasto (...). Gdy mija pierwsza nawałnica wojenna (...) matka zawozi Stefana do Łomży i zapisuje do trzeciej klasy gimnazjum (...). Brat mój Stefan kończy trzecią i czwartą klasę gimnazjum w Łomży, po czym przyjeżdża do domu na wakacje (...). Któregoś wieczoru po pacierzu (...) Stefan powiada do rodziców, że chciałby ich o coś prosić i chce być tylko sam z nimi w pokoju (...) Kilka dni później brat mój z matką wybierają się w jakąś pieszą drogę (...). Powracają na trzeci dzień niosąc jakiś duży pakunek. Przez rozdarty papier wygląda czarny materiał. Przy obiedzie ojciec z powagą podaje nam do wiadomości, że brat nasz Stefan chce zostać księdzem i prosił właśnie rodziców o wyrażenie zgody(...). Zapada cisza. Patrzymy z szacunkiem na starszego brata. Jest już taki wysoki, wyższy od ojca (...). Tylko mały Wacław pyta mnie po cichu, czy trzeba będzie kłaniać się Stefanowi i całować go w rękę (...). Ojciec przez parę dni chodzi zamyślony. Obcując z księżmi na co dzień wie, jak trudna jest droga kapłana. Boi się o syna, ale sprawę oddaje w ręce Boga. Później ojciec często wspominał tę chwilę, jak syn klęcząc u nóg rodziców całował ich dłonie, a oni błogosławili mu na drogę." /-/

 

 

 

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

          Rok szkolny 2002/2003 - 8 listopada 2003 r. w naszej szkole odbyła się okazała uroczystość poświęcenia sztandaru, którego dokonał ks. Infułat dr Stanisław Zygarowicz przy udziale ks. Proboszcza dra Stanisława Janusza. Następuje przekształcenie: 4–letniego Liceum Zawodowego w 3-letnie Liceum Profilowane,

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2003/2004 rozpoczyna się  września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach. uruchomione zostaje Liceum Profilowane (zarządzanie informacją i kreowanie ubiorów)

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2004/2005 rozpoczyna się  września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2005/2006 rozpoczyna się  września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach. Uruchomienie w Liceum Profilowanym nowego profilu: ekonomiczno- administracyjnego.

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2006/2007 rozpoczyna się  września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach. Uruchomienie 2-letniej Szkoły Policealnej (zawód: technik informatyk o specjalizacji grafika komputerowa).

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2007/2008 rozpoczyna się  września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach

 

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2008/2009 - od września 2008 roku zostają oddane do użytku pomieszczenia na poddaszu szkoły. Mieszczą się tam dwie pracownie komputerowe i multimedialna z nowym, pełnym wyposażeniem  uzyskanym ze środków EFS, oprócz tego są pomieszczenia administracyjne, techniczne i sanitariaty.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2009/2010 rozpoczyna się 1 września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach w następujących szkołach: 3 -letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód: mechanik pojazdów samochodowych i 4 - letnie Technikum zowódy: technik informatyk z innowacją - edukacja transgranicznaadministracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne), technik handlowiec z innowacją -  obsługa ruchu turystycznego oraz technik  pojazdów samochodowych z innowacją - nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

           Rok szkolny 2010/2011 rozpoczyna się 1 września. Naukę podejmuje  445 uczniów w 16 oddziałach w następujących szkołach: 3 -letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód: mechanik pojazdów samochodowych (1a,2a,3a) i 4 - letnie Technikum zowódy: technik informatyk (1TI,1TIL1/2, 2TIa,2TIb,3TI,4TI) z innowacją - edukacja transgranicznaadministracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne), technik handlowiec (2TH,4TH,3THI) z innowacją -  obsługa ruchu turystycznego oraz technik  pojazdów samochodowych z innowacją - nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem oraz w nowym zawodzie: technik logistyk (1TIL1/2) z innowacją - edukacja transgranicznaadministracja  celna i  bezpieczeństwo wewnętrzne).

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

            Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 460 uczniów w 16 oddziałach klasowych (3 ZSZ  i 13 technikum), a inaugurację nowego roku uświetnili goście: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Elżbieta Feret - Prodziekan WSPiA Przemyśl - Rzeszów, były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz, oraz Przewodnicząca RR Pani Łucja Bachurska.

Zebrani pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice i oczywiście młodzież,  byli świadkami wręczenia  przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora Szkoły Halinę Cygan, dyplomów przyznania, dwom uczennicom szkoły, Stypendiów Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego – Jolancie Nowak i Dominice Makaryk. Warto zaznaczyć, że spośród uczniów 5 szkół Powiatu Rzeszowskiego tylko 2 osoby otrzymały takie wyróżnienie – dwie z naszej szkoły

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

          Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 465 uczniów w 16 oddziałach klasowych (3 ZSZ  i 13 technikum), a inaugurację nowego roku uświetnili goście: Sekretarz Rady Powiatu Pani Urszula Bilo, Pan  - Prodziekan WSPiA Przemyśl - Rzeszów dr Janusz Gajda, były Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Tymowicz, oraz Przewodnicząca RR Pani Łucja Bachurska. Zebrani pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice i oczywiście młodzież, byli świadkami wręczenia  przez  Panią Urszulę Bilo i Dyrektora Szkoły Panią Halinę Cygan, dyplomów przyznania dwom uczeniom szkoły, Stypendiów Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego – Krzysztofowi Tuzykowi  z kl 4TIa i Bartłomiejowi Wasieńko z klasy 3TI. Także na tej uroczystości, Pan Dyrektor Stanisław Tymowicz  przekazał na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan gratulacje w związku z powierzeniem Jej, na kolejne 5 lat, funkcji dyrektora szkoły i życzył wielu sukcesów i osiągnięć w kierowaniu szkołą. Od marca 2013 r. zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

          Rok szkolny 2013/2014  rozpoczęło 445 uczniów w 15 oddziałach klasowych

19 listopada 2013 r.  odbyła się okazała uroczystość 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Z tej okazji przed szkoła stanęła pamiątkowa tablica.

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

         Rok szkolny 2014/2015  rozpoczęło 450 uczniów w 15 oddziałach klasowych (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk i technik logistyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych). Nadal realizowany jest program "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW". W tym roku odbyła się XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA".

 Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

          Rok szkolny 2015/2016  rozpoczęło 452 uczniów w 16 oddziałach klasowych (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk i technik logistyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych). Realizowany jest program "SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI".

Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

 

        Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się w dniu 01 września 2016 r. Naukę podjęło ogółem 452 uczniów w następujących szkołach i zawodach (16 klas),  3- letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa  zawód: mechanik pojazdów samochodowych (klasy: 1a, 2a, 3a)  – 52 osoby,

4 –letnie Technikum zawód: technik handlowiec (klasy:1TH ½, 2TH½, 3TH½, 4TH ½) – 56 osób, - technik pojazdów samochodowych (1TPS, 2TPS 1½, 3TPS, 4TPS) – 139 osób, - technik informatyk (klasy: 1TI, 2TI, 3TI, 4TI)  – 121 osób,- technik logistyk (1TL½, 2TL, 3TL½, 4TL½) – 84 osoby.

 W całym zespole szkolnym zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017 było 38 nauczycieli (33 nauczycieli teorii w tym dyrektor, wicedyrektor, a także 5 nauczycieli zawodu), 23 pracowników administracji szkolnej i obsługi . Realizowany jest program "SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI".

           Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

        Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się w dniu 01 września 2017r. W szkole kształci się  ogółem 450 uczniów w następujących szkołach (16 klas ): 3- letnia Szkoła Branżowa I stopnia zawód:- mechanik pojazdów samochodowych (klasy: 1a, 2a, 3a)   – 64 osoby, 4 –letnie Technikum zawody: - technik handlowiec (klasy:  2TH½, 3TH½, 4TH ½ ) – 47 osób, - technik pojazdów samochodowych  (1TPS, 2TPS, 3TPS 1½,  4TPS) – 137 osób, - technik informatyk (klasy: 1TI, 2TI, 3TI, 4TI) – 117 osób, - technik logistyk (1TL, 2TL½, 2TL, 4TL½ ) – 85 osób. W całym zespole w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych  było 39 nauczycieli , 23 pracowników administracji szkolnej i obsługi. Realizowany jest program "SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI".

            Opis: Opis: C:\Users\s\Desktop\STRONA- ZSzZ-2020\ca\wspolne-znaki\linia663.JPG

         Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się w dniu 03 września 2017r. W szkole kształci się  ogółem 443 uczniów w następujących szkołach (16 klas): 3- letnia Szkoła Branżowa I stopnia zawód:- mechanik pojazdów samochodowych (klasy: 1a, 2a, 3a)   – 64 osoby, 4 –letnie Technikum zawody: - technik handlowiec (klasy:  2TH½, 3TH½, 4TH ½ ) – 47 osób, - technik pojazdów samochodowych  (1TPS, 2TPS, 3TPS 1½,  4TPS) – 137 osób, - technik informatyk (klasy: 1TI, 2TI, 3TI, 4TI) – 117 osób, - technik logistyk (1TL, 2TL½, 2TL, 4TL½ ) – 85 osób. W całym zespole w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych  było 39 nauczycieli , 23 pracowników administracji szkolnej i obsługi. Realizowany jest program "SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI".

 Szkoły, zawody, kierunki kształcenia i profile. Utworzone nowe typy szkół, wprowadzone zawody i Innowacje Pedagogiczne

 

        

              Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie w latach 1963 - 1990 przechodziła wiele przekształceń związanych z przynależnością i prowadzonymi kierunkami-zawodami kształcenia. Kalendarium zmian jest następujące:

 

 1963r. - od 1.09.1963r. - 31.08.1975r. prowadzona przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

1963r. - 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie zawód: ślusarz usługowy i mechanik samochodowy\o-ciągnikowy

1966r. - Zmiana zawodu; mechanik samochodowo-ciągnikowy na mechanik pojazdów samochodowych

1967r. - zmiana nazwy zawodu: ślusarz usługowy na  ślusarz mechanik

1972r. - zmiana nazwy zawodu mechanik pojazdów samochodowych na kierowca mechanik pojazdów samochodowych i wprowadzenie nowego

             zawodu; ślusarz-spawacz

1975r. - od 1.09.1975r. - 31.08.1979r. -  Przyzakładowa szkoła Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych

              HYDROINŻ  w Rzeszowie

1976r. - wprowadzenie nowego zawodu; cieśla budowlany i mechanik maszyn budowlanych

1978r. - wprowadzenie nowego zawodu; tokarz-frezer

1979r. - od 1.09.1979r. - 31.09.1989r. - Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego WSK PZL- Rzeszów

1979r. - wprowadzenie nowego zawodu; tokarz

1980r. - wprowadzenie nowego zawodu; frezer

1981r. - wprowadzenie nowego zawodu; szlifierz a wygaszanie zawodu; kierowca mechanik pojazdów samochodowych

1987r. - wprowadzenie nowego zawodu; operator obrabiarek skrawających zamiast tokarza

1988r. - ponowne wprowadzenia zawodu; slusarz mechanik

1989r. - od 1.09.1989r. - 31.08.1990r. - Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Rolno-Przemysłowych IGLOOPOL  w Dynowie

1989r. - wprowadzenie nowego zawodu: mechanik pojazdów samochodowych zamiast frezera

                       

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w latach   1990 – 2013 dokonywał i dokonuje wiele zmian, wprowadzając nowe  typy, kierunki i profile kształcenia oraz innowacje pedagogiczne. Kalendarium zmian jest następujące:

 

1990r. - od 1.09.1990r. - 30.12.1998r. - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu

1990r. - powołanie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i uruchomienie 5–letniego Technikum Mechanicznego (zawód: technik mechanik   o

              specjalności - naprawa i eksploatacja pojazdów  samochodowych),
1991r. - ponowne wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej zawodu - ślusarz mechanik,

1992r. - uruchomienie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klasy: wielozawodowej,

1993r. - wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nowego zawodu - krawiec ,

1994r. - uruchomienie 3-letniego Technikum Mechanicznego po ZSZ (zawód: technik mechanik o specjalności - naprawa i eksploatacja  pojazdów

              samochodowych i obróbka skrawaniem),

1995r. - uruchomienie 4-letniego Technikum Odzieżowego (zawód: technik odzieżowy o specjalności -  krawiectwo lekkie),

1996r. - uruchomienie 3-letniego Technikum Odzieżowego po ZSZ (zawód:  technik odzieżowy o specjalności  krawiectwo lekkie),

1997r. - uruchomienie 4-letniego Liceum Handlowego (zawód: technik handlowiec)

1998r. - uruchomienie 4-letniego Liceum Zawodowego (zawód: mechanik pojazdów samochodowych),

 

1999r. - od 1.01.1999r. - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie , organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, organ nadzorujacy - Kuratorium Oświaty  w  Rzeszowie

1999r. - uruchomienie 4-letniego Liceum Zawodowego (zawód:  krawiec),       

1999r. - przekształcenie 4-letniego Liceum Handlowego w 5-letnie Technikum Handlowe,

2002r. - przekształcenie: 5–letniego Technikum Mechanicznego, 5-letniego Liceum Handlowego i 4-letniego Liceum Odzieżowego w 4 -letnie

              Technikum,

2002r. - przekształcenie: 4–letniego Liceum Zawodowego w 3-letnie Liceum Profilowane,

2003r. - uruchomienie 3-letniego Liceum Profilowanego (profile: zarządzanie informacją i kreowanie ubiorów),

2005r. - uruchomienie w Liceum Profilowanym nowego profilu: ekonomiczno- administracyjnego,

2006r. - uruchomienie 2-letniej Szkoły Policealnej (zawód: technik informatyk o specjalizacji grafika komputerowa).

2007 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie - technik informatyk: edukacja transgranicznaadministracja celna  

           i bezpieczeństwo wewnętrzne), oraz nowy zawód w technikum - technik pojazdów samochodowych w miejsce technika mechanika.

2008 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie - technik handlowiecobsługa ruchu turystycznego,

2009 - wprowadzona zostaje innowacja pedagogiczna w zawodzie - technik  pojazdów samochodowych: nowoczesne technologie w obróbce

            skrawaniem.

2010 - od 1 września uruchomiony został nowy zawód w technikum - technik logistyk z innowacją pedagogiczną:  edukacja transgraniczna – administracja celna i

           bezpieczeństwo wewnętrzne.

2013 - od marca zostaje powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dynowie.

2016 - wprowadzona zostaje w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Branżowa Szkoła I Stopnia , która nadal kształci w zawodzie: mechanik pojazdów

           samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl