ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

n

 

PODSTRONA PROJEKTU „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

 

  

 

Wyjazd - 1   Wyjazd - 1  

 

 

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR DO WYJAZDU NR 1

 

Dnia 12.04.2021 roku Rozpoczynamy Dodatkową Rekrutację do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe 02.08.2021r. – 27.08.2021r.do Hiszpanii (Malaga) dla klas II Technikum (2TIb, 2TPSb, 2THLb) i dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS)

w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” NR: (2020-1-PL01-KA102-078467)
 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI, KTÓRY JEST PONIŻEJ ORAZ NA FB

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 24.04.2021 ROKU.

CAŁĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ DO BIURA PROJEKTU W SEKRETARIACIE SZKOŁY CODZIENNIE OD8.00 DO 15.00

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY KIEROWAĆ SIĘ DO SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU,PANA MARCINA KAŁAMUCKIEGO

 

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

 

 

OGŁASZAMY NABÓR DO WYJAZDU NR 1

 

Dnia 22.03.2021 roku rozpoczynamy rekrutację do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe 02.08.2021r. – 27.08.2021r.

do Hiszpanii (Malaga) dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS)

w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” Nr: (2020-1-PL01-KA102-078467)


* REGULAMIN rekrutacji, dostępny jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zsz-dynow.net oraz na profilu Facebook

* TERMIN zgłoszeń upływa 09.04.2021 roku.

* DOKUMENTACJĘ (kompletną) należy przekazać do biura PROJEKTU w sekretariacie szkoły, można codziennie od  8.00  - 15.00

 

- Ogłoszenie o naborze - ZSzZ Dynów …>>pdf

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

* PYTANIA można kierować do SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU – p. MARCINA KAŁAMUCKIEGO

 

 

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu

Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

 

     Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 17 września 2020 r. podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

 

LISTA PROJEKTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PO WER (17.09.2020)

 

 

Ze względu na koniec fazy programowania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój a także sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucja Zarządzająca projektem „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wprowadziła mechanizm zwiększający kontrolę nad wydatkowaniem środków przez beneficjentów z konkursu 2020 przez co FRSE zobowiązana jest do wprowadzenia następujących zasad:

 

Wszystkie projekty rozpoczną się 1 października 2020r.
Beneficjenci mają możliwość realizacji projektu w trzech okresach trwania: tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy lub 24 miesiące jednak zgodnie z zaplanowanym we wniosku czasem trwania.

Projekty planowane na np. 14 m-cy mogą wskazać okres realizacji 18 miesięczny, ale nie mogą wydłużyć działań do 24 miesięcy. Oznacza to, że projekt będzie mógł być wydłużony do najbliższego możliwego okresu realizacji z 3 proponowanych.

W projektach 12 miesięcznych obowiązywać będą standardowe płatności: pierwsza płatność zaliczkowa w wysokości 80% przyznanego dofinansowania po podpisaniu umowy i płatność końcowa w wysokości do 20% po zakończeniu realizacji projektu i ostatecznie zatwierdzonym budżecie.

W projektach 18 i 24 miesięcznych obowiązywać będą płatności zaliczkowe w wysokości 40% przyznanego dofinansowania po podpisaniu umowy, 40% po złożeniu raportu przejściowego dokumentującego zrealizowane mobilności i płatność końcowa do 20% po zakończeniu realizacji projektu i ostatecznie zatwierdzonym budżecie.

 Raporty przejściowe są obowiązkowe dla wszystkich beneficjentów realizujących projekty 18 i 24 miesięczne.

 

NOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW [PDF]

  

Gratulujemy wszystkim instytucjom, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów z konkursu 2020 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i życzymy wielu sukcesów przy ich realizacji!

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wygrał konkurs na realizację projektu – zagranicznych staży dla uczniów szkoły w Hiszpanii, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

 
1.Tytuł projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

 

 2. Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078467

3. Udział w projekcie weźmie łącznie 30 uczniów, podzielonych na dwie grupy wyjazdowe i 2 opiekunów. Realizacja projektu obejmuje uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych. 

  ·     Grupa 1 - 15 uczestników + 1 opiekun, termin mobilności: 02.08.2021r. –27.08.2021r.

  ·     Grupa 2 - 15 uczestników + 1 opiekun, termin mobilności: 01.05.2021r. -28.05.2022r.

4. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dofinansowanie wynosi: 337 007,82 PLN.

5.  Czas trwania projektu: 01.12.2020r.  – 30.11.2022r.

 

6.  Cele projektu:


Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. 

7.  Celami szczegółowymi projektu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są:

-   podniesienie praktycznych umiejętności uczestników staży,

- zdobycie przez nich cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,

- wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym słownictwem branżowym,

- nabycie kluczowych kwalifikacji umożliwiających w przyszłości podjęcie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie,

- nabycie umiejętności społecznych poprzez poznawanie nowych kultur oraz sprawdzenie się w międzynarodowym, wielojęzycznym środowisku.

 

8.Cele w odniesieniu do szkoły sprowadzają się do:

- zwiększenie mobilności zawodowej uczniów,

- poprawa jakości kształcenia zawodowego,

- zwiększenie kompetencji organizacyjnych, językowych kadry,

- zwiększenie świadomości międzykulturowej,

- zebranie nowych doświadczeń,

- nawiązanie nowych kontaktów.

 

 

 

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.      podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"       więcej o projekcie ..>>

 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl