ZSZ w Dynowie

        

 

 

STRONA GŁÓWNA    

 

O  SZKOLE

  

W  SZKOLE 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

REKRUTACJA 2014/15

     

POMOCNE

   

ZDJĘCIA - GALERIE

    

DLA SZKOŁY

 

KONKURSY 

 

 

 

 

Napisz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im.kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

   

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

                                      

                

 

  OGŁOSZENIE WSTĘPNE O ZAMÓWIENIU  

   Dynów: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Numer ogłoszenia: 170149 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

      UWAGA !!!

1.zmiana treści formularza ofertowego do cz. 1 zamówienia z dnia 12.08.2014r. (usunięcie z parametrów drukarki opcji kopiowania, z parametrów karty graficznej taktowania pamięci 900 Mgh i więcej, zmiana parametrów kieszeni na dysk).

2. zmiana_tresci_siwz_12_08_2014

3. wyjasnienie_tresci_siwz_12_08_2014

4. wyjasnienie_tresci_siwz_13_08_2014

5. zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_25.08.2014

 

 

Informację udostępniono: 06.08.2014r.

Informację udostępniono: 12.08.2014r.

Informację udostępniono: 14.08.2014r.

Informację udostępniono: 26.08.2014 r.

 

 

Data ogłoszenia przetargu:

2014.08.06

Termin składania ofert:

2014.08.18 - do godz.10.00

 

Status:   aktualne, unieważnione , rozstrzygnięte

Skrótowa treść zamówienia

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

Dynów: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Numer ogłoszenia: 170149 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych , ul. Polna 3, 36-065 Dynów, woj. podkarpackie, tel.016 6521045, faks 016 6521043.

      Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsz1dynow.republika.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół szkół ponadgimnazjalnych.

       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  30.20.00.00-1, 31.71.00.00-6,  31.71.11.00-4, 30.00.00.00-9,  48.82.00.00-2,  48.00.00.00-8,  32.00.00.00-3,  30.23.21.40-7,  39.13.41.00-1, 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku .

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zostaje dopuszczona możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w związku z:

a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia,

b) zmianami podmiotowymi po stronie Zamawiającego, bądź Wykonawcy,

c) stwierdzeniem wystąpienia, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności, okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji Umowy,

d) zmianą wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,

e) koniecznością wprowadzenia zmiany Umowy, wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

           http://www.zsz1dynow.republika.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, IV piętro, pok. 413A.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, IV piętro, pok. 451 (Kancelaria Ogólna).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt       współfinansowany ze środków UE.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia do Pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: Płyty główne (20 sztuk), karty graficzne (20 sztuk),napędy DVD (20 sztuk), dyski twarde (20 sztuk), pamięci RAM (40 sztuk), obudowy komputera(20 sztuk), karty sieciowe (20 sztuk), zasilacze (20 sztuk), pamięci USB (40 sztuk), kieszenie na dysk (20 sztuk), switche (10 sztuk), routery WIFI (20 sztuk), karty WIFI (20 sztuk), printserwery (10 sztuk), drukarki atramentowe (6 sztuk), tablety (50 sztuk), monitory LCD (15 sztuk).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 31.71.00.00-6, 31.71.11.00-4, 30.00.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia do Pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: Serwery wraz z oprogramowaniem (2 sztuki).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia: 4 zestawy tablic interaktywnych, projektorów i laptopów wraz z systemem operacyjnym - dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: Tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, projektory i laptopy wraz z systemem operacyjnym (4 zestawy).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.20.00.00-3,48.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa rzutnika multimedialnego do Pracowni Nauki Jazdy Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: Rzutnik multimedialny (1 sztuka).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wyposażenia do Pracowni Informatyczno-Handlowej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów: Zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym (20 sztuk), drukarka laserowa kolorowa (1 sztuka), kserokopiarka (1 sztuka).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.00.00.00-9,  48.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa wyposażenia do Pracowni Informatycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest dostawa następujących przedmiotów: Stoły antystatyczne do montażu komputerów (3 sztuki) i ploter tnąco-rysujący (projektowanie 2D) (1 sztuka).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.40-7, 39.13.41.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenia:

 

 1. zmiana treści formularza ofertowego do cz. 1 zamówienia z dnia 12.08.2014r. (usunięcie z parametrów drukarki opcji

     kopiowania, z parametrów karty graficznej taktowania pamięci 900 Mgh i więcej, zmiana parametrów kieszeni na dysk).

2. zmiana_tresci_siwz_12_08_2014

3. wyjasnienie_tresci_siwz_12_08_2014

4. wyjasnienie_tresci_siwz_13_08_2014

5. zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_25.08.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. zal_1_formularz_ofertowy_cz_1_dynow_pracownia_urzadzen_techniki_komp.doc

1. zal_1_formularz_ofertowy_cz_1_dynow_pracownia_urzadzen_techniki_komp_po_zmianie_12_08_2014.doc

2. zal_2_formularz_ofertowy_dynow_pracownia_informatyczna.doc

3. zal_3_formularz_ofertowy_cz_3_dynow_tablice.doc

4. zal_4_formularz_ofertowy_dynow_rzutnik multim.doc

5. zal_5_formularz_ofertowy_dynow_pracownia_inform_handl.doc

6. zal_6_formularz_ofertowy_dynow_pracownia_informatyczna.doc

7. zal_7_oswiadczenie1.doc

8. zal_8_oswiadczenie2.doc

9. zal_9_oswiadczenie3.doc

10.zal_10_projekt_umowy.doc

11.zal_11_projekt_protokol_odbioru.doc

13. Passmark_do_cz_1_tablet.jpg

14. Passmark_do_cz_2_Procesor.jpg

15. Passmark_do_cz_3_Procesor.jpg

16. Passmark_do_cz_5_Procesor.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. zmiana_tresci_siwz_12_08_2014. pdf

2. wyjasnienie_tresci_siwz_12_08_2014. pdf

3. wyjasnienie_tresci_siwz_13_08_2014 . pdf

4. zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_25.08.2014 .pdf

 

 

 

                                                       Oficjalna strona  ZSZ Dynów  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014